Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie jest placówką publiczną :

  1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
  5. realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania
    i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
slewandowski 08/09/2020 - 12:49 26/02/2021 - 15:42 34

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
26/02/2021 - 15:42 slewandowski Opublikowany
08/09/2020 - 12:49 slewandowski Opublikowany